Kandidatas į Prezidentus 2024

Ignas Vėgėlė

Mano vizija – tai auganti Tauta. Ne tik demografine prasme, bet ir kultūrine, dvasine, ekonomine, socialine, pilietine ir visomis kitomis augančios ir stiprios valstybės prasmėmis. Juk tik gausi Tauta gali sukurti gausą visose gyvenimo srityse.

- Prof. dr. Ignas Vėgėlė

Mano tikslai

Tautos suverenitetas. Sieksiu, kad Lietuvoje realiai veiktų referendumas, piliečių įstatymų iniciatyvos teisė ir kiti demokratijos institutai. Vetuosiu teisės aktus, kuriems nepritaria absoliuti dauguma piliečių.

Visuomenės savarankiškumas. Nuosekliai dirbsiu tam, kad visi šalies gyventojai, šeimos, verslai, religinės ir kitos bendruomenės veiktų, kurtų ir stiprėtų be perteklinio valstybės kišimosi, reguliavimo ir kontrolės.

Socialinės atskirties mažinimas. Inicijuosiu struktūrines reformas, skirtas suvaldyti maisto, elektros ir dujų kainas. Siūlysiu politines ir teisėkūros priemones, skirtas socialiai pažeidžiamų asmenų gyvenimo sąlygoms gerinti ir užtikrinti galimybę užsidirbti.

Demografinis augimas. Visapusiškai sieksiu pagarbos šeimai, motinystei ir tėvystei. Nepritarsiu LGBTQ+ propagandai. Sieksiu sukurti sistemą, švietimo ir finansinėmis priemonėmis skatinančią gimstamumą bei vaikus auginančių šeimų ekonominį saugumą. Inicijuosiu tarpžinybinės infrastruktūros, skirtos padėti išeiviams grįžti į Lietuvą, plėtrą.

Dėmesys švietimui ir visuomenės sveikatai. Vetuosiu bet kokį biurokratinės –administracinės naštos didinimą mokytojams ir gydytojams, stabdysiu nepagrįstas, paslaugų prieinamumą mažinančias ir jų kokybei kenkiančias reformas. Priimant reikšmingus sprendimus svarbiausiose politikos srityse reikalausiu vertinti poveikį visuomenės sveikatai.

Teisingumas ir lygybė prieš įstatymą. Reikalausiu visų valstybės institucijų griežtai laikytis teisės viršenybės ir lygybės prieš įstatymą principų, vienodai užtikrinti kiekvieno asmens teisėtus interesus. Didinsiu teisminės valdžios atvirumą visuomenei, inicijuodamas teismo tarėjų institutą.

Valdžios atsakomybė ir kova su korupcija. Teiksiu įstatymų pakeitimus ir reikalausiu realios valstybės politikų ir kitų pareigūnų politinės ir teisinės atsakomybės už neūkiškumą, savivalę, privačių ir viešųjų interesų painiojimą, korupciją bei valstybei padarytą žalą. Sieksiu užtikrinti visuomenės teisę kreiptis į teismą ginant viešąjį interesą.

Biudžeto skaidrumas, efektyvumas, kontrolė. Reikalausiu, kad mokesčių mokėtojų pinigai ir visi valstybės finansai būtų naudojami skaidriai ir efektyviai. Inicijuosiu finansinius ir veiklos auditus, kad neefektyviai naudojamos lėšos būtų perskirstomos.

Atsparumas grėsmėms. Visais aspektais stiprinsiu Lietuvos gynybinį pajėgumą, aktyvų Lietuvos dalyvavimą NATO. Sieksiu, kad visi bendrai prisiimtume atsakomybę už savo šalies saugumą. Rūpinsiuosi, kad būtų sukurta efektyvi civilinės saugos sistema.

Lietuvai tarnaujanti užsienio politika. Užsienio politika turi tarnauti Lietuvos interesams. Užsienio politiniai sprendimai turėtų būti vertinami per mūsų ekonominio augimo ir saugumo prizmę. Plėtosiu glaudžius santykius su esamais partneriais, ieškosiu naujų tarptautinio bendradarbiavimo formatų. Europos Sąjunga turi būti Lietuvos nacionalinių ekonominių interesų įgyvendinimo erdvė, bet ne viršvalstybinis vadovavimo centras.

Ekonominis augimas. Sieksiu užtikrinti, kad mokestinė ir administracinė aplinka būtų patraukli verslui, skatinsiu smulkųjį ir vidutinį verslą. Inicijuosiu priemones pagerinti skolinimosi sąlygas Lietuvos įmonėms. Bet koks svarbesnis ekonomiką galintis paveikti sprendimas turės būti vertinamas per Lietuvos ekonominio potencialo augimo prizmę.

Daugiau demokratijos savivaldai. Imsiuosi lyderystės koordinuojant bendradarbiavimo pagrindu grįstą savivaldos ir centrinės valdžios veiksmų derinimą. Sieksiu stiprinti gyventojų dalyvavimą priimant sprendimus dėl poveikį bendruomenėms darančių statinių ar infrastruktūros statybų.

Kvietimas kurti teisingą,
stiprią, augančią Lietuvą kartu

Pasiskelbimo apie dalyvavimą prezidento rinkimuose kalba

Apie mūsų valstybę – Lietuvą, jos pasiekimus ir skaudžiausias problemas. Kalba apie Lietuvos ateitį – viziją, kurios ilgimės.

Kodėl Lietuva?

Kokio prezidento reikia Lietuvai?

Prisistatymo renginys